Birendra Chandra Chattopadhyay
Birendra Chandra Chattopadhyay
Born On :
at Purba Pakistan (Adhuna Bangladesh) Faridpur Zila, Madaripur Upozila, Fatehzangpur Gram.
Died On :
December 1962

Contents

Early life

!þ›•þy •þy!îûl#‹þîû” ‹þöìRyþ›y™Äyëû ~î‚ ôy•þy ¤•þÄèþyôy ö˜î#îû ô™Äô þ›%e î#öìîûwlyí ÷†þ¢öìîû¥z ö˜¢ôy•,þ†þyîû ¢,C¡öìôy‹þöìlîû ¤‚@ýÌyöìô îÊ•þ# ¥l– !î²Õî# þ›%¡#l ˜yöì¤îû xl%öì²Ìîû”yëû ~î‚ xl%¢#¡l ˜öì¡ öëyˆ˜yl †þöìîûlÐ ‡%î o&•þ öl•,þc ö˜Gëûyîû Çþô•þy– ôyl!¤†þ î¡– ¢yîû#!îû†þ þ›%þ•þy ~î‚ xßf ‹þy¡lyîû x¤½þî ˜Çþ•þy •þyöì†þ öl•,þöìcîû hßìöìîû ’þz§¬#•þ †þöìîûÐ †þ!¡†þy•þyîû •þê†þy¡#l ¤ôöìëûîû x!•þ ˜%™Å£ìÅ ~î‚ x•þÄy‹þyîû# ö¡yôÄyl ¤yöì¥öìîîû ¤Á¿%‡#l ¥öìëû þ›öìîûl– ö¡!’þ¤ þ›yöì†Åþ !î²Õî#öì˜îû öˆyþ›l ¤èþyëûÐ !†þv x•þÄhsý !Çþ²Ì•þyîû ¤yöìí ë%ë%ê¤% þ›„Äyöì‹þ ö¡yôÄyl ¤yöì¥öìîîû ’þyl¥y•þ öèþöìD !˜öìëû î#öìîûw‹þw þ›¡yëûl †þöìîûlÐ •þyîû ¢yîû#!îû†þ ˆ‘þl ~î‚ ˆyöìëûîû îû‚ ~•þ ¤%¨îû !Sé¡ öë xydöìˆyþ›l xîßiyëû !•þ!l ²Ìyëû¢¥z †þyî%¡îy¤# öþ›y¢y†þ þ›öìîû ëy•þyëûy•þ †þîûöì•þl ~î‚ ~¤ôöìëû !•þ!l þ›%Ý èþy£ìyöì•þG xlyëûyöì¤ †þíy î¡öì•þ þ›yîûöì•þlÐ xyîyîû †þ‡lG ˆyöìëûîû îû‚ †þyöì¡y †þîûîyîû lÄ öîûyj%öìîû þ›%öìîû ôyíyëû ˆyôSéy öî„öì™ ôy!Vþîû öî¢ ™öìîû xydöìˆyþ›l †þöìîû íy†þöì•þlÐ î!¨#îl éŸé öìôyþ 24 îê¤öìîûîû ö¡ #îl ö¤ xyôöì¡ ²Ìyëû ~†þ ¤îņþy¡#l öîû†þ’ÅþÐ •þê†þy¡#l þ›)îÅîöìDîû ²Ìyëû ¤ôhßì ö¡ ~î‚ ö†þy¡†þy•þy G !¥¡# ö¡– î¥îûôþ›%îû ö¡ ¤¥ ¤ôhßì ööì¡¥z î!¨#îl †þyþylÐ ¤yô!ëû†þ ô%!_«îû þ›öìîû þ›%lîûyëû ö@ýÌ®yîû ¥Gëûyîû þ›îû •„þyöì†þ xy!¡þ›%îû ö¤rþÆy¡ ö¡ öíöì†þ î:y öìöì¡ ßiylyhsý!îû•þ †þîûy ¥ëû 韟Ÿé †þyîû” !îÊ!þ¢ þ›%!¡¢ ~¥z òèþëûBþîûó !î²Õî#öì†þ †þ¡†þy•þyëû îûy‡îyîû V%„þ!†þ !löì•þ ‹þyëû!lÐ !†þv öëö쥕%þ è)þþyl þ›y¥yöì’þüîû ö†þyöì¡ ~¥z î:y ö¡ ˜%ó ˜%îyîû öèþöìD !†þS%é !î²Õî# þ›¡yëûl †þöìîûl ~î‚ ëyîû ¤ôhßì þ›!îû†þÒly x‚¢#˜yîû !Séöì¡l î#öìîûw‹þw !lö썥z– þ›îûî•Åþ#†þyöì¡ •„þyöì†þ îûyßiyöìlîû ö˜’þz¡# ööì¡ xyîûG 20 l ²Ìíô ¤y!îûîû î!¨¤¥ ‹þy¡yl †þîûy ¥ëûÐ ¤îyîû !²Ìëû òî#öìîûlóéŸé˜yîû ö˜’þz¡# ˆôöìl î:y ööì¡îû •þê†þy¡#l !î²Õî#öì˜îû xöìlöì†þ¥z ô%¢öìîû þ›öìîûlÐ !†þv ¤¥öìëykþyöì˜îû ôöìl ¤y¥¤ ¤Méþëû †þöìîû !•þ!l ö˜’þz¡# ööì¡ þ›y!îû !˜öì¡lÐ ‹þ!ÍÔöì¢îû ˜¢öì†þîû ö¢£ì !˜öì†þ ’þz!l î!¨#îl öíöì†þ ö¢£ì þ›ëÅhsý ô%!_« þ›ylÐ þ›îûî•Åþ# #îl 韟Ÿé ô%!_«îû þ›öìîû !•þ!l †þ‡lG ö†þyl îûy÷ìl!•þ†þ ˜öì¡ ¤˜¤Äþ›˜ @ýÌ¥” †þöìîûl!lÐ ‹þîûô xy!íņþ xlþöìlîû ôöì™Ä ‹þyîûl ¤hsýyl ¤hsý!•þ G ßf#öì†þ !löìëû #îöìlîû ö¢£ì ˜¢ îSéîû 24 þ›îûˆ”yîû ô¤¡¨þ›%öìîû ~†þ!þ ôy!þîû îy!’þüöì•þ #îl x!•þîy!¥•þ †þöìîûl ~î‚ ö¤¥z îy!’þüöì•þ¥z 1962 ¤yöì¡îû !’þöì¤Áºîû ôyöì¤ ~¥z ²Ì”ôÄ !î²Õî#îû ö˜¥yî¤yl ¥ëûÐ

References :


album Gallery

back2top